Till innehåll på sidan

XPRES

XPRES, Excellence in production research, är ett gemensamt initiativ mellan KTH, Mälardalens högskola (MDH) och Swerea. XPRES kommer att skapa en internationellt konkurrenskraftig plattform för produktionsforskning i syfte att stödja vår världsledande svenska industri i deras framtida produktionsutmaningar.

Med komplementära vetenskapliga kompetenser och roller, omfattar XPRES forskningsområdena produktionsprocesser och -system och digital teknik.

XPRES vision är att skapa en utmärkt och internationellt erkänd forsknings- och utbildningsmiljö inom avancerad produktion, med målet att vara bland de fem främsta i Europa. XPRES bygger på samverkan mellan högkvalitativa forskningsparter samt en stark industriell samverkan. Med tre organisationsövergripande och tvärvetenskapliga fokusområden kommer detta initiativ att skapa bestående värde för det svenska samhället och våra världsledande tillverkningsindustrier:

  1. Tillverkning med utnyttjande av nya och framtida material och metoder
  2. Produkt- och produktionsframtagning med hänsyn till ett livscykelperspektiv
  3. Adaptiv och flexibel produktionsteknik

De gemensamma forskningsaktiviteterna skapar möjlighet för både bredd och djup i en gemensam forskarskola inom XPRES. Det nya experimentlabbet kommer erbjuda möjlighet till produktionstekniska experimentuppställningar för projekt med begränsad varaktighet. XPRES virtuella lab kommer vara en plattform för såväl den digitala fabriken som spridning av forskningsresultat.

XPRES kommer att utgöra en stark bas för forskning och högre utbildning inom ämnesområdet produktion steknik i syfte att stödja vår världsledande svenska tillverkningsindustri i deras utveckling av framtida konkurrenskraftiga produkter och produktionssystem.

______________________________________________________________________________

Den svenska informationen om de strategiska forskningsområdena är en förkortad version av den engelska informationen.

Utförligare SRA-information på engelska