Till innehåll på sidan

Prioriterade forskningsområden

Vision 2024

Nästan alla nuvarande färdplaner för industriell teknologi kommer att belysa behovet av att verka för digitalisering i större utsträckning inom industrin, att sätta Industry 4.0 som ett mål och att arbeta mot IoT. Det som är slående är att kärnparadigmet för vilket all denna utveckling är avsedd, inte beskrivs. Det antas faktiskt att all sådan utveckling bör riktas mot en optimering av det nuvarande paradigmet av massanpassning. Detta paradigm, vare sig man kallar det massanpassning eller massproduktion, representerar absolut ingen revolution!

XPRES utmärker sig genom att föreslå ett helt nytt paradigm för framtidens industri. Istället för att behandla hållbarhet och digitalisering som separata mål använder XPRES båda samtidigt för att driva alla FoU-ansträngningar. Projekt såsom ReCiPs, MAESTRO, CAP-4-SME och SYM-BIOtic är tydliga exempel på en sådan radikal inställning: industripartnerna hjälper till att ändra sina affärsmodeller så att avfall minimeras, resurser återanvändas och datautnyttjande maximeras.

Den långsiktiga visionen utvecklades genom tre grundläggande pelare: teknikskifte, social egenmakt och ekonomiskt stöd. Omvandlingen av industrin till radikalt nya och hållbara produktionsformer kommer att kräva liknande insatser från samhället och ekonomiska strukturer, därmed denna strategi. De viktigaste ämnena kan variera och kommer säkerligen att behöva kontinuerlig uppdatering när världen beträder helt nya områden.

Fig.4.1 - Struktur på utvecklingen av visionsarbetet

Denna uppdaterade vision kommer att forma tre nya prioriterade forskningsområden, som motsvarar de “tre pelarna”: teknologi, samhälle och ekonomi.

År 2024 kommer XPRES att ha implementerat ett sätt att arbeta i linje med den nya visionen och demonstrerat det genom pilotexempel i industrin som visar tydlig påverkan på hållbarhetspelarna. Detta kommer att uppnås genom att etablera ett stabilt, tvärvetenskapligt samarbete mellan befintliga och nya fakulteter som syftar till att hålla forskarprofilen konstant i framkant i det internationella arbetet med att utveckla och integrera teknik mot utmaningarna inom hållbar tillverkning.

Fig.4.2 - XPRES Vision 2030

Prioriterade forskningsområden: Förändring av strategiskt område för att återspegla vår nuvarande forskning

Digitalisering och hållbarhet är två av de starkaste influenserna i dagens industrilandskap. Den digitala omvandlingen möjliggör nya typer av industriella ekosystem skapade av mycket innovativa aktörer, som tillsammans med deras kärnkompetens agerar genom att skapa värde till nya typer av digitala produkter och produktservicesystem på en global marknad. Digitalisering och hållbarhet har gett upphov till en enorm mängd forskning om hur de kommer att förändra ledningspraxis, och mer allmänt, företag och samhälle.

Korsningen mellan dessa trender förblir emellertid till stor del ett outforskat territorium. Exempel på dessa två trender som konvergerar inom organisationen finns i överflöd, från rena tekniker till grönare produktionsprocesser och material. Medan uppmärksamheten ägnas åt dessa förskjutningar individuellt, riktas mindre uppmärksamhet åt att förstå hur dessa trender kombineras för att omforma marknadsförhållandena som organisationerna verkar i.

De prioriterade forskningsområdena på XPRES är:

Framtida roll och utveckling 

Figuren nedan sammanfattar XPRES-planerna för de kommande tio åren. XPRES har i dagsläget ett starkt stöd genom finansiering av externa projekt (nationella och internationella), har ett växande nätverk av industriella och akademiska partners och har fått flera priser för sina resultat. Det slutliga målet är att verkligen etablera ett nytt paradigm genom vilket industrin och samhället kan tillhandahålla en hållbar och balanserad cykel: en verklig industriell revolution genom att kombinera målen för hållbarhet och digitalisering som stöds av realistiska affärsmodeller och banbrytande teknologier.

Tillhör: XPRES
Senast ändrad: 2020-05-28